Burgerbelangen Bodegraven - Reeuwijk

Beleidsplan

Ons beleidsplan in het kort:

BELEIDSPLAN BURGERBELANGEN BODEGRAVEN-REEUWIJK 2022-2026

Inleiding
Burgerbelangen is al ruim 30 jaar de lokale partij van Bodegraven-Reeuwijk met als basis de fusiepartijen Beter Bodegraven en Reeuwijks Belang.
Het beleidsplan sluit inhoudelijk aan bij het door de algemene ledenvergadering (13 januari 2022) vastgestelde verkiezingsprogramma 2022-2026.

Onze visie en doelstellingen
In artikel 2 van de statuten staat de doelstelling van Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk als volgt omschreven: “Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van de inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, dit alles in de ruimste zin des woords“. Het lokale welzijn en welvaren van onze inwoners en ondernemers; daar zet Burgerbelangen zich volledig voor in. Voor álle inwoners en ondernemers, ongeacht religie, persoonlijke geaardheid of politieke voorkeur. Wij willen luisteren en open staan voor ideeën vanuit onze samenleving en er ook daadwerkelijk iets mee doen. Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk tracht dit doel te bereiken door:

 • Regelmatig contacten te leggen met burgers;
 • Burgers actief bij de gemeentepolitiek te betrekken;
 • Een transparante werkwijze te hanteren;
 • Het kandideren van kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad van Bodegraven-
  Reeuwijk en het naar vermogen bevorderen van de verkiezing– van de voorgestelde kandidaten;
 • het vastleggen van concrete doelstellingen in het verkiezingsprogramma;
 • het houden van ledenvergaderingen;
 • alle andere geëigende en wettige middelen te gebruiken die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Partijprogramma 2022-2026

Burgerbelangen heeft voor de periode 2022-2026 een aantal doelstellingen geformuleerd:
1) Zorgen voor een betrouwbare en transparante overheid met een gezonde bestuurscultuur;
2) Bevorderen van burgerparticipatie.
3) Het realiseren van betaalbare woningen voor senioren en starters;
4) Meewerken aan een realistische routekaart voor klimaat en energie;
5) Oog hebben voor kwetsbaren in de samenleving;
6) De gemeentelijke financiën in balans brengen;
7) Criminaliteit en drugsgebruik stevig aanpakken;
8) Bevorderen van de werkgelegenheid en bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente;
9) Het groene hart behouden en recreatie binnen de gemeente bevorderen;
10) Het creëren van veilige fiets- en wandelroutes.

De leden
De leden vormen gezamenlijk Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Met inachtneming van het in de Statuten bepaalde, heeft ieder lid het recht:

 • alle ledenvergaderingen bij te wonen, aan de discussies deel te nemen en te stemmen in die
  vergaderingen waarvan deze als zodanig deel uitmaakt;
 • zijn stem uit te brengen bij de aanwijzing van kandidaten die door de partij gesteld worden bij de
  verkiezing van de gemeenteraad;
 • kandidaat te staan voor bestuursfuncties;
 • kandidaat te staan voor commissies;
 • kandidaat te staan namens de partij voor de gemeenteraad;
 • bestuursvergaderingen, na voorafgaande melding bij het bestuur, als toehoorder bij te wonen, met
  dien verstande, dat de fungerend voorzitter in bijzondere gevallen de vergadering geheel of
  gedeeltelijk besloten kan doen verklaren.

Het bestuur
Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene vergadering over:

 • de organisatie en de reglementen;
 • het verkiezingsprogramma;
 • de financiën.

Het bestuur wordt gevormd door:
Voorzitter: Henri Blijleven
Secretaris: Piet de Rooij
Penningmeester: Lucie Smeenk

Beloningsbeleid:
De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden voor de vereniging. Omdat er geen sprake is van personeel of directie, geldt ook dat daarvoor geen beloningsbeleid.

Financiën
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 1. de contributies van de leden;
 2. de afdrachten van de raadsleden en wethouders die namens de vereniging aan het
  gemeentebestuur deelnemen;
 3. de bijdragen van donateurs;
 4. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
 5. eventuele andere baten toevoegen.

De ontvangen bedragen worden ingezet voor promotie, verkiezingscampagne en het functioneren van de
partij. Begrotingen en financiële jaarverslagen ( met balans en exploitatie) worden op de website van
Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk gepubliceerd.

Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over.